OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro výrobu zboží a poskytování řezacích služeb na zakázku 

společností

SLaser s.r.o.

Za Stodolou 144, 251 01 Modletice
IČO: 17753074   DIČ: CZ17753074
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
 u rejstříkového soudu v Praze oddíl C, vložka 376071

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti SLaser s.r.o., se sídlem Za Stodolou 144, 251 01 Modletice, identifikační číslo: 17753074 (dále jen „dodavatel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“),  vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy, smlouvy o dílo anebo jiné smlouvy (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi dodavatelem a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „odběratel“), kdy předmětem smlouvy je dodání zboží/výrobků či poskytnutí řezací služby dle objednávky odběratele.
  2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. 
  4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
  5. Záležitosti neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem.
 1. Vymezení pojmů
  1. Pro účely těchto obchodních podmínek se rozumí:

Dodavatelem – společnost SLaser s.r.o., se sídlem Za Stodolou 144, 251 01 Modletice;

Odběratelem – fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky či řezací služby od dodavatele;

Odběratel – spotřebitel – fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti vstupuje do smluvního vztahu s dodavatelem;

Předmětem dodávky – výrobek/zboží či řezací služba dle objednávky odběratele odsouhlasené dodavatelem;

Výrobek/zboží – výrobek/zboží, vyrobený dodavatelem dle specifikace v objednávce odběratele, materiál pro výrobu je zajišťován dodavatelem;

Řezací služba – řezání (dělení a opracování) kovového či nekovového materiálu dle objednávky odběratele;

Smluvní vztah – jakýkoli vztah mezi dodavatelem a odběratelem, jehož předmětem je dodání výrobku/zboží či poskytnutí řezací služby dle objednávky odběratele (zejména kupní smlouva, smlouva o dílo, případně jiná smlouva). Smluvní vztah vzniká faktickým jednáním dodavatele a odběratele, tedy potvrzenou objednávkou, dohodou o ceně anebo písemnou smlouvou, přičemž pro tato jednání je vyžadována písemná forma. 

 1. Kontakty, čas příjmu a výdeje zakázek
  1. Sídlo dodavatele: 

SLaser s.r.o.

Za Stodolou 144

251 01 Modletice

 1. Kontakt:

Tel.: 774 833 539

E-mail: vypalky@slaser.cz

Kontaktní osoba:    Milan Sůra

Působnost: Příjem poptávek a objednávek na výrobní zakázky; technické vyjasnění zakázek; vypracování nabídek; dohody o cenách; uzavírání smluv. Vystavování dodacích listů a faktur; výdej zakázek; reklamace výrobků, reklamace faktur.

 1. Příjem zakázek:

Pondělí až pátek obvykle 8:00 – 16:00, vždy po telefonické domluvě.

 1. Výdej zakázek:

Pondělí až pátek v čase obvykle 8:00 – 16:00, vždy po telefonické domluvě. 

Mimo uvedenou dobu lze zadávat a vyzvedávat zakázky jen po vzájemné předchozí domluvě na tel.: 774 833 539.

 1. forma a náležitosti Objednávky, technické vyjasnění
  1. Pro objednání výrobku/zboží či řezací služby odběratel dodavateli doručí písemnou objednávku, a to prostřednictvím e-mailu, pošty nebo osobně (na adresu příslušného pracoviště dle čl. 3). Objednávka je jednostranný závazný právní úkon odběratele adresovaný dodavateli.
  2. Dodavatel nepřijme objednávku odběratele podanou telefonicky nebo osobně, pokud nebude tato podložena i objednávkou písemnou s níže uvedenými náležitostmi.
  3. Objednávka musí obsahovat:

a) identifikaci, že jde o objednávku, její číslo a datum vystavení, jméno/název odběratele, IČO/DIČ odběratele; 

b) kontaktní osobu odběratele, oprávněnou jednat ve věci objednávky, včetně tel. /email. spojení a její podpis,
c) předmět dodávky v přesné a jednoznačné specifikaci:
– počet kusů,
– rozměr a tvary (náčrt, číslo výkresu, revize)
– jakost materiálu
– dodavatel materiálu (dodavatel, odběratel, třetí osoby)
– rozměrové a jakostní požadavky a normy
– povrchové úpravy
– cenová dohoda a fakturace
– termín plnění,
d) způsob plnění (možnost částečného plnění dílčími dodávkami),
e) požadavky na balení,
f) způsob odběru výrobků/zboží, požadavky na dopravu,

g) požadavky na kontrolu kvality

h) referenční vzorek
i) jiné, doplňující údaje.

 1. Objednávka v elektronické formě je možná pouze ve formátech .dxf, .dwg, a .pdf. V případě objednávky ve formátu .pdf a objednávky ve formátu .dxf, která nebude validní pro laserové řezání, bude účtován poplatek ve výši dle aktuálního ceníku dodavatele (položka ceníku – zpracování výkresové dokumentace) z důvodu nutnosti překreslení objednávky do validního formátu. Poplatek bude účtován za každých celých 15 min zpracování výkresové dokumentace objednávky.
 2. Je nutné, aby elektronická forma předané výkresové dokumentace splňovala požadavek, že linie odpovídají měřítku a příslušným rozměrům na výrobku (není-li měřítko v dokumentaci viditelně stanoveno, je dokumentace zpracována pro měřítko 1:1). Linie pro příslušné tolerované rozměry výrobku jsou uprostřed tolerančního pásma a vykreslují tvar výrobku zavazující se spojenými konturami. Elektronická forma dokumentace je zpracována ve vrstvách a jsou okótovány hlavní rozměry výrobku ve směru vodorovném a svislém. 
 3. V případě opakované výroby je odběratel povinen do objednávky uvést čísla technické dokumentace včetně verze (revize) a zároveň zaslat i příslušnou výrobní dokumentaci. Neoznačí-li odběratel případné změny od poslední předešlé dodávky, bude výrobek/zboží dodán ve stejném provedení.
 4. Materiál pro výrobek je používán v běžné a na trhu obvyklé kvalitě a druhu dle platných ČSN, bez zvláštních nároků. 
 5. U výrobků zpracovaných technologií laserového řezání jsou tolerance rozměrů dle ČSN EN ISO 9013 a kvalita laserového řezání dle Metody termického dělení. U výrobků zpracovaných frézkou jsou tolerance rozměrů dle ČSN ISO 2768-1 (stupeň přesnosti 12).
 1. provedení objednávky, uzavírání smluv
  1. Před provedením závazné objednávky odběratelem u dodavatele, obdrží odběratel v rámci nabídky znění obchodních podmínek a reklamačního řádu dodavatele, které se po jejich písemném odsouhlasení odběratelem stanou platnou součástí smluvního vztahu mezi odběratelem a dodavatelem. 
  2. Objednávka musí ve všech svých náležitostech vycházet z předchozí nabídky dodavatele. Nabídka dodavatele může být časově omezená.
  3. V případě nejasnosti v objednávce je nutné tuto k výzvě dodavatele odstranit.
  4. Od okamžiku doručení objednávky odběratelem dodavateli jsou dodavatel a odběratel ve smluvním vztahu, dodavatel je povinen dodat odběrateli objednané výrobky/zboží a tento je povinen je řádně a včas převzít a zaplatit. Po doručení objednávky dodavateli dodavatel objednávce přidělí své zakázkové číslo. 
  5. Dodavatel si vyhrazuje právo objednávku z jakéhokoli důvodu odmítnout a odstoupit od smlouvy s odběratelem, a to zejména v případě objednávky technicky nejasné či technologicky nerealizovatelné, nebo v případě prodlení odběratele s úhradou za předchozí zakázky. Odběratel bude o odmítnutí objednávky a odstoupení od smlouvy písemně informován neprodleně po doručení objednávky dodavateli.
  6. Skutečnost, že odběratel obdržel obchodní podmínky a reklamační řád, byl s nimi seznámen a souhlasí s nimi, stvrzuje doručením závazné objednávky dodavateli. Každou další objednávkou, byť je podána telefonicky, elektronickou či jinou cestou, stvrzuje odběratel svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem, a to i tehdy, není-li souhlas v daném případě doložen písemně. Obchodní podmínky a reklamační řád jsou veřejné a volně dostupné v obchodním úseku dodavatele a na jeho internetové adrese www.fiteurazio.eu. 
  7. V případě celkové hodnoty předmětu dodávky nad 500.000,- Kč bez DPH mohou přijímat objednávky a uzavírat kupní smlouvy za dodavatele pouze jednatelé společnosti nebo prokuristé společnosti. V případě hodnoty předmětu jednorázové dodávky nad 1.000.000,- Kč bez DPH, nebo opakovaných dodávek jednomu odběrateli s úhrnem celkové ceny za měsíc (popř. za předchozích 30 dní) nad 1.000.000,- Kč, musí být smluvní obchodní vztah odběratele s dodavatelem uzavřen formou písemné smlouvy. 
 1. Změna objednávky, storno objednávky
  1. Změna závazné (dodavateli doručené) objednávky, tj. změny v technické dokumentaci příp. dalších bodech zadání a storno objednávky, je závazná pro dodavatele až po potvrzení přijetí změny či storna odběrateli (e-mailem, zápisem). Dodavatel má nárok na náhradu škody, která mu vznikla změnou závazné objednávky, stornem závazné objednávky, a to do výše nákladů, které naběhly při plnění závazné objednávky až do potvrzení přijetí změny či storna závazné objednávky objednateli. Vznikne-li dodavateli škoda v důsledku změny závazné objednávky, vyhrazuje si dodavatel právo změnu objednávky posuzovat jako objednávku novou.
 1. Termín plnění
  1. Termín plnění je odběrateli sdělen v rámci nabídky s časově omezenou platností, který s ním dá souhlas odesláním závazné objednávky dodavateli, popř. je uveden ve smlouvě. Při nedodržení termínu plnění má odběratel právo žádat o slevu ve výši 0,05% ceny předmětu plnění za každý kalendářní den prodlení. Právo na slevu lze uplatnit ve lhůtě 30 dnů od prvního dne prodlení dodavatele. Po uplynutí této lhůty nelze právo na slevu požadovat.
  2. Termín plnění je dodavatel oprávněn posunout bez nároku odběratele na slevu v případech, kdy odběratel mění technické zadání předmětu plnění, popř. je v prodlení s tímto zadáním či jeho vyjasněním rozměrových nejednoznačností v technické dokumentaci anebo je v prodlení s dodávkou materiálu na výrobu anebo je v prodlení s úhradou za předchozí zakázky nebo v prodlení s úhradou zálohové faktury.
  3. V případě vztahu uzavřeného na základě písemné smlouvy (při předmětech plnění s cenou nad 1.000.000,- Kč), může být termín plnění posunut z důvodu prodlení při doručení řádně podepsané písemné smlouvy do sídla dodavatele, není-li smlouvou určeno jinak. Zahájení výroby a na tom závislé splnění termínu plnění může být odloženo z důvodu neuhrazené zálohové faktury, nebo předcházejících faktur po lhůtě splatnosti.
 1. Cena a platební podmínky, výhrada vlastnictví
  1. Dodavatel sdělí cenu odběrateli formou cenové nabídky s časově omezenou platností, který s ní dá souhlas odesláním závazné objednávky dodavateli, podpisem smlouvy, nebo podpisem cenového ujednání.
  2. Nedodá-li odběratel potřebnou výrobní dokumentaci v elektronické podobě, může být účtován i poplatek za technické zpracování ve výši dle aktuálního ceníku dodavatele (položka ceníku – zpracování výkresové dokumentace). Poplatek bude účtován za každých celých 15 min zpracování výrobní dokumentace objednávky. Toto platí při první objednávce konkrétního typu výrobku, v případě opakované výroby již není poplatek účtován.
  3. Platby za výrobky/zboží či řezací služby se hradí více možnými způsoby. Odběratel obdrží dodací list a daňový doklad, přičemž si dodavatel vyhrazuje právo určit, není-li písemně smluvně ujednáno jinak, zda vydá zboží až po jeho úplném zaplacení nebo po zaplacení zálohy (zálohová faktura, ověřený bankovní převod, hotovost apod.) či před zaplacením (odběr na fakturu s dodatečným zaplacením v termínu splatnosti). Rozhodujícím kritériem je platební morálka odběratele. 
  4. Splatnost faktur je 14 kalendářních dní. Individuálně, v závislosti na platební morálce odběratele, je možno stanovit odlišně.
  5. Zaplacením se rozumí připsání platby na účet dodavatele, nebo složení finanční hotovosti na pokladnu dodavatele či zaplacení ceny dobírky přepravci v případě expedice dobírkou.
  6. Výhrada vlastnictví: Vlastnické právo k dodávanému výrobku/zboží přechází na odběratele až okamžikem zaplacení celé kupní ceny a všech ostatních závazků (smluvní pokuta, úrok z prodlení, atd.) vzniklých z příslušného smluvního vztahu. Do splnění těchto závazků odběratelem je dodavatel vlastníkem dodaného zboží s tím, že odběratel není oprávněn se zbožím volně nakládat, zejména prodat zboží jinému. Tím není dotčeno právo dodavatele požadovat úhradu kupní ceny za dodané zboží.
  7. V případě, že odběratel nezaplatí za dodané zboží v dohodnutém termínu, může dodavatel požadovat kromě zákonného úroku z prodlení na odběrateli dále také zaplacení smluvní pokuty, a to v prvních 30-ti dnech ode dne splatnosti ve výši 0,05%, a dále pak 0,1% z celkové nezaplacené částky za každý kalendářní den prodlení. V případě, že odběratel nezaplatí celou kupní cenu v době splatnosti faktury, má dodavatel právo od smlouvy odstoupit. V tomto případě není dotčen nárok dodavatele na náhradu škody.
 1. Převzetí výrobku/zboží, místo převzetí, přeprava, skladné
  1. Převzetí výrobku/zboží je možné pouze za předpokladu, že odběratel nemá vůči dodavateli žádné finanční závazky po termínu splatnosti v souvislosti s předchozími dodávkami.
  2. Není-li písemně ujednáno jinak, je výrobek dodáván bez povrchových úprav, nezabalen, připraven k odběru způsobem „volně loženo“, v případě dohody na EURO paletě.
  3. Místem převzetí předmětu dodávky je sídlo dodavatele, pokud není sjednáno jinak.
  4. Odběratel je povinen při odběru překontrolovat své výrobky/zboží co do počtu kusů i kvality. Převzetí výrobku/zboží stvrzuje odběratel podpisem výdejky/dodacího listu, nebude-li postupováno dle odst. 9.6 těchto obchodních podmínek.
  5. Požaduje-li odběratel dodávku výrobku/zboží na jiné místo, je povinen uhradit dopravní, manipulační a případně i jiné náklady související s přepravou tohoto výrobku/zboží. Zboží je možno zasílat na dobírku poštou jako obchodní balík, kurýrní službou, nebo autem dodavatele. Zboží je zasláno způsobem, který určí odběratel v objednávce. 
  6. Při převzetí zásilky od dopravce je odběratel povinen za přítomnosti dopravce nebo jeho zástupce ověřit stav a množství dodávaného zboží. V případě ztráty nebo poškození zboží při přepravě je odběratel povinen sepsat se zástupcem dopravce zápis o poškození nebo ztrátě výrobku/zboží, aby bylo možné uplatňovat náhradu vzniklé škody u přepravce. Zástupce přepravce tento zápis potvrdí. O vzniklých skutečnostech odběratel neprodleně písemně vyrozumí zástupce dodavatele (s podáním nejpozději do 3 pracovních dní) a jako přílohu zašle zápis sepsaný s dopravcem. V případě, že odběratel výše uvedený zápis nevyhotoví, má se za to, že se odběratel vzdává náhrady za poškozené nebo chybějící kusy zásilky.
  7. Nepřevezme-li odběratel výrobek/zboží z důvodů ležících na jeho straně (i z důvodu nezaplacení), nese všechny náklady spojené s opakovaným dodáním či uskladněním v plné výši.
  8. Nevyzvedne-li si odběratel výrobek/zboží do 10 kalendářních dní po dohodnutém termínu plnění, je dodavatel oprávněn výrobek/zboží vyfakturovat, uskladnit a k ceně plnění účtovat i skladné. Od tohoto okamžiku běží pro výrobek/zboží záruční doba a nebezpečí škody způsobené ve spojitosti s uskladněním přechází na odběratele.
  9. Skladné je účtováno zpravidla ve výši 0,05% ceny předmětu plnění za každý kalendářní den, přičemž maximální lhůta je 90 kalendářních dní. Po této lhůtě propadá výrobek/zboží ve prospěch dodavatele a odběratel je povinen zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 100% ceny předmětu plnění.

9.10. Skladování výrobního materiálu dodaného odběratelem u dodavatele je možné pouze výjimečně a na základě písemné dohody. Zbytky z materiálu odběratele použitého na výrobu zlikviduje dodavatel (bez jakýchkoli nároků odběratele), není-li dohodnuto jinak.

 1. Zadržení výrobku/zboží dodavatelem
 2. 10.1.. Pokud má odběratel u dodavatele nevyrovnané finanční závazky po splatnosti anebo neuhrazené faktury ve lhůtě splatnosti, pak dodavatel může pozastavit výrobu a další dodávky zboží odběrateli až do doby vyrovnání závazků odběratelem.

10.2. O zadržení dodávek dodavatel odběratele informuje písemně, nebo e-mailem. Takovéto zadržení výrobku/zboží nemůže být posuzováno jako prodlení v termínu plnění ze strany dodavatele.

 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY SPOTŘEBITELEM

11.1. Odběratel – spotřebitel bere na vědomí, že nemá právo odstoupit od smlouvy dle ustanovení § 1829 občanského zákoníku, neboť podle ustanovení § 1837 písm. d) občanského zákoníku nemůže spotřebitel odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu. 

 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

12.1. Omezení nároku na náhradu škody: Nárok na náhradu škody odběratele vůči dodavateli z a v souvislosti se smlouvou se omezuje tak, že odběrateli nenáleží náhrada ušlého zisku. Celkově se nárok na náhradu škody odběratele omezuje částkou odpovídající výši ceny dodávky dle příslušné smlouvy.

12.2. Odběratel není oprávněn jednostranně započíst své pohledávky proti pohledávkám dodavatele vyplývajícím ze smlouvy na dodávku anebo těchto obchodních podmínek či jiné smlouvy, ani uplatnit vůči dodavateli zadržovací právo. Odběratel je oprávněn postoupit anebo převést práva a povinnosti ze smlouvy nebo postoupit smlouvu jako takovou na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem dodavatele.

 1. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

13.1. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

13.2. Odpovědnost dodavatele za vady a práva a povinnosti smluvních stran z ní vyplývající upravuje reklamační řád dodavatele.

13.3. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. 

 V Modleticích, dne 01.12.2022    V 1.                                 Milan Sůra, jednatel, v.r.