REKLAMAČNÍ ŘÁD

pro výrobu zboží a poskytování řezacích a souvisejících služeb na zakázku

společností

SLaser s.r.o.

Za Stodolou 144, 251 01 Modletice
IČO: 17753074   DIČ: CZ17753074
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
 u rejstříkového soudu v Praze oddíl C, vložka 376071

 1. Úvodní ustanovení
  1. Reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek pro výrobu zboží a poskytování řezacích služeb na zakázku dodavatelem – společností SLaser s.r.o., IČO: 17753074, DIČ: CZ17753074, se sídlem Za Stodolou 144, 251 01 Modletice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 376071 („dodavatel“), a popisuje postup uplatňování práv z vadného plnění (dále jen „reklamace“).
  2. Záležitosti tímto Reklamačním řádem výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky. 
  3. Odběratel je povinen se seznámit s reklamačním řádem ještě před objednáním zboží. Uzavřením kupní smlouvy, smlouvy o dílo, či jiné smlouvy (k čemuž dojde v okamžiku odeslání závazné objednávky dodavateli), odběratel souhlasí s tímto reklamačním řádem. V případě rozporu některé definice anebo ustanovení dle tohoto reklamačního řádu se zněním obchodních podmínek, má přednost znění reklamačního řádu.
 2. Záruka za jakost
  1. Dodavatel neposkytuje na předmět dodávky (tj. výrobky/zboží a řezací služby) smluvní záruku za jakost.
 3. Odpovědnost za vady při převzetí
  1. Dodavatel odpovídá odběrateli za řádné a včasné provedení předmětu plnění/dodávky v souladu s technickou specifikací odběratele, uvedenou v odsouhlasené objednávce či kupní smlouvě/smlouvě o dílo anebo jiné smlouvě, včetně použitých materiálů a případných povrchových úprav.
  2. Dodavatel své výrobky/zboží pro možnost pozdější identifikace může označit. Označování probíhá zásadně tak, aby nepoškodilo výrobek/zboží a nezpůsobilo odběrateli újmu. Je na zvážení dodavatele, jestli způsob označení projedná předem s odběratelem či nikoli.
  3. Referenční vzorek: Bude-li před zahájením sériové výroby zboží/dodávky vyroben referenční vzorek zboží, je odběratel povinen tento referenční vzorek ve lhůtě stanovené dodavatelem schválit či specifikovat požadovanou úpravu referenčního vzorku, a to vyplněním a podepsáním protokolu o zkušebním vzorku doručeného odběrateli spolu s referenčním vzorkem a jejich zasláním zpět dodavateli. Nebude-li protokol o zkušebním vzorku doručen vyplněný a podepsaný zpět dodavateli ve stanovené lhůtě, považuje se referenční vzorek za schválený. Požadavek na úpravu, která neodpovídá technické specifikaci zboží, uvedené v odsouhlasené objednávce či smlouvě, bude považován za změnu objednávky. Po schválení referenčního vzorku je odběratel oprávněn uplatnit práva z vadného plnění jen co se týče počtu kusů dodávky, nikoli co se týče jejich rozměrů, kvality, funkčnosti, povrchových úprav a materiálu, odpovídají-li tyto referenčnímu vzorku. Dodavatel si vyhrazuje právo v odůvodněných případech namísto referenčního vzorku zaslat odběrateli fotografii referenčního vzorku s označením rozměrů vzorku. Po schválení fotografie není odběratel oprávněn uplatňovat práva z vadného plnění co se týče rozměrů zboží.
  4. Odběratel má právo uplatnit práva z vadného plnění jen na výrobky/zboží, které vykazují zjevné vady a byly prokazatelně dodány dodavatelem.
  5. Odběratel je povinen zajistit prohlídku výrobku/zboží co se týče počtu kusů, kvality povrchu, koroze a zjevné deformace tvaru při jeho převzetí, následnou odbornou prohlídku ostatních náležitostí (rozměrů apod.) pak co nejdříve po jeho převzetí. Jestliže tak odběratel neučiní, může uplatnit nároky z vad zjištěných na výrobku/zboží dodatečně jen za předpokladu, že dodavateli prokáže, že tyto vady měl výrobek/zboží již v době jeho převzetí od dodavatele. 
  6. V případě, že odběratel použije dodané výrobky/zboží k dalšímu zpracování, má se za to, že je důkladně prohlédl při převzetí, a to s odbornou péčí, a konstatoval, že jsou zcela v souladu s technickou specifikací odběratele, uvedenou v odsouhlasené objednávce či kupní smlouvě/smlouvě o dílo/jiné smlouvě, včetně použitých materiálů a případných povrchových úprav. 
  7. Nároky odběratele na úhradu škody způsobené po dalším zpracování dodaného výrobku/zboží (např. provedením následných výrobních operací) jsou zcela vyloučeny.
 4. Výluky z odpovědnosti za vady
  1. Odpovědnost za vady se nevztahuje na žádné materiály dodané odběratelem a na konstrukční řešení použitá odběratelem a z tohoto titulu vyplývající bezpečnost a funkčnost výrobků/zboží.
  2. Odběratel nemá právo uplatňovat práva z vadného plnění na vady výrobku/zboží, na které byl dodavatelem prokazatelně (zpravidla zápisem na “výdejce“) před jeho převzetím upozorněn a proti kterým nevznesl písemně námitku. 
  3. Odpovědnost za vady se dále nevztahuje na: 
 • běžné opotřebení výrobku/zboží, 
 • mechanické poškození výrobku/zboží
 • na vady způsobené nesprávným požadavkem odběratele na balení výrobku/zboží, 
 • na vady způsobené přírodními živly nebo vyšší mocí, 
 • na vady způsobené nesprávným skladováním, neodborným anebo nepřiměřeným zacházením, které je v rozporu s účelem výrobku/zboží
 • na vady způsobené chemickými reakcemi, a 
 • na vady způsobené rušivým zásahem třetích osob.
 1. Uplatnění a přezkoumání reklamace
  1. Zjistí-li odběratel na předmětu plnění/dodávky zjevnou vadu, je povinen toto neprodleně (tzn. nejpozději do 3 pracovních dnů) písemně oznámit dodavateli a prokázat původ výrobku/zboží u dodavatele. Neučiní-li tak, práva z vadného plnění nebudou odběrateli přiznána. 
  2. Za písemné ohlášení vady – reklamaci, je považován e-mail, doporučený dopis a zápis z jednání, doručený dodavateli do jeho sídla. Ostatní formy jsou nezávazné a nebudou považovány za platnou reklamaci. V reklamaci musí odběratel uvést přesný popis vady a své stanovisko, zda vada brání v užití výrobku/zboží a je či není odstranitelná. Vhodné je i uvedení představy řešení reklamace pro případ její oprávněnosti.
  3. Za prokázání původu výrobku/zboží u dodavatele se považuje předložení „výdejky“ či kupní smlouvy/smlouvy o dílo/jiné smlouvy a kompletního reklamovaného výrobku/zboží.
  4. Vady spočívající v počtu kusů, poškozeném povrchu nebo korozi je povinen odběratel písemně ohlásit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne převzetí předmětu plnění. Neučiní-li tak, je na později uplatňované vady tohoto druhu pohlíženo jako na vady, které vznikly až po převzetí předmětu plnění odběratelem a dodavatel tedy za ně nijak neodpovídá.
  5. Dodavatel je oprávněn se prostřednictvím svých zástupců přesvědčit na místě samém, zda je nárok oprávněný či nikoliv a odběratel je povinen mu toto umožnit.
  6. Reklamaci, včetně odstranění vady, vyřídí dodavatel v přiměřené lhůtě s přihlédnutím k dodací lhůtě dle objednávky či smlouvy, nebude-li výslovně ujednáno jinak.
  7. Odběratel je povinen poskytovat dodavateli nezbytnou součinnost pro vyřízení reklamace, zejména dodat veškeré podklady nutné k posouzení reklamace včetně reklamovaného výrobku/zboží a všech jeho součástí, příp. jiné podklady, oprávněně vyžádané dodavatelem. Dodavatel je povinen si vyžádat doplnění podkladů od odběratele v nejkratší možné době. O dobu, kdy odběratel neposkytoval součinnost pro vyřízení reklamace (nedodal požadované dokumenty či reklamované výrobky/zboží, příp. po výzvě dodavatele neumožnil dodavateli přístup k reklamovanému zboží), se lhůta dle odst. 5.6 přiměřeně prodlužuje, a to od okamžiku vyžádání doplnění podkladů dodavatelem (příp. od okamžiku doručení výzvy pro umožnění přístupu k reklamovanému zboží) až do jejich dodání odběratelem.  
 1. Oprávněné reklamace
  1. V případě oprávněnosti reklamace ji dodavatel uzná a nabídne odběrateli tato náhradní plnění:
 • oprava nebo doplnění toho, co chybí;
 • poskytnutí slevy z ceny;
 • výroba nových kusů výměnou za vadné;
 • ekvivalentní náhradní plnění v jiných výrobcích;
 • jiné dle uvážení dodavatele vhodné náhradní plnění.

Dodavatel si vyhrazuje právo výběru konečné varianty řešení.

 1. Vlastnictví každého vadného vyměněného kusu či kusu, za ně bylo poskytnuto odběrateli náhradní plnění, přechází na dodavatele. 
 1. Neoprávněné reklamace
  1. Bude-li shledáno, že reklamace je neoprávněná, je odběratel povinen dodavateli nahradit prokazatelné náklady vzniklé se šetřením reklamace (dopravní, manipulační a případně i jiné náklady související se šetřením reklamace). 
 2. Převzetí zboží, vyloučení náhrady nákladů
  1. Odběratel je povinen převzít si reklamované výrobky/zboží do 30 dnů ode dne vyřízení reklamace, po této době je dodavatel oprávněn účtovat si skladné či zboží svépomocně prodat na účet odběratele. O tomto postupu musí dodavatel odběratele předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí výrobku/zboží. Skladné je účtováno zpravidla ve výši 0,05% ceny předmětu plnění za každý kalendářní den, přičemž maximální lhůta je 90 kalendářních dní. Po této lhůtě propadá výrobek/zboží ve prospěch dodavatele.
  2. Odběratel, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, nemá právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění svých práv z vadného plnění.
 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Tento reklamační řád je platný od 01.12.2022.
  2. Tento reklamační řád je k dispozici v sídle a na provozovně (provozovnách) dodavatele nebo jako dokument na www.slaser.cz. 

Verze 1. platná od 1.12.2022

Milan Sůra, jednatel